Sunday 9 August 2015

Vitamin and their chemical name tricks

विटामिन ABCDEK के रासायनिक नाम
ट्रिक –{रथ एक टाफी}
विटामिन A – र –रेटिनाल
विटामिन B – थ –थायमीन
विटामिन C – ए –एस्कार्बिक अम्ल
विटामिन D – क –कैल्सीफ़ेरोल
विटामिन E – टा –टोकोफ़ेराल
विटामिन K – फी –फ़िलिक्वोनोन

Chemistry tricks