Tuesday 29 March 2016

Rand -mudraa country

 रेण्ड -मुद्रा वाले देश
 Trick :---“नामी अफ्रीका”
1. नामी— नामीबिया
2. अफ्रीका— द॰ अफ्रीका
 नोट :- रेण्ड को मुद्रा के रुप मे चलाने वाले प्रमुख देश है—
नामीबिया, द॰ अफ्रीका आदि।