Thursday 5 February 2015

Akbar Navratna GK history Hot trick

अकबर के नवरत्न
"TAB TAB MDH"

T----------Tansen
A----------Abul fajal
B----------Birbal
T----------Todarmal
A----------Abdul rahim khane khana
B----------Bhagvandas
M----------Manshingh
D----------Mulla do pyaja
H----------Hakim hukam.