Friday 27 November 2015

Countries Sahara Desert Covers tricks in hindi


(Trick: अचमल मामा सूट
पनामा )
1. अ- अल्जीरिया(Algeria)
2. च- चाड(Chad)
3. म- मिश्र(Egypt)
4. ल- लीबिया(Libya)
5. मा- मरितोनिया(Mauritania)
6. मा- माली(Mali)
7. सू- सूडान(Sudan)
8. ट- ट्यूनीशिया(Tunisia)
9. प- पश्चिमी सहारा(Western Sahara)
10. ना- नाइजर(Niger)
11. मा- मोरोक्को(Morocco)